بیرمینغام

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Birmingham

United Kingdom

درباره شهربیرمینغام

شهربیرمینغام در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بیرمینغام