باجینتن

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Baginton

United Kingdom

درباره شهرباجینتن

شهرباجینتن در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باجینتن