آپپلبی مانا

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Appleby Magna

United Kingdom

درباره شهرآپپلبی مانا

شهرآپپلبی مانا در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آپپلبی مانا