آلدریدگ

غربی میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Aldridge

United Kingdom

درباره شهرآلدریدگ

شهرآلدریدگ در استان غربی میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلدریدگ