غربی میدلاندس, نگلاند

انگلیس
اروپا

West Midlands, England

United Kingdom

درباره استانغربی میدلاندس, نگلاند

استان غربی میدلاندس, نگلاند در کشور انگلیس واقع شده است

شهرهای استان غربی میدلاندس, نگلاند