رکسهام

والس
انگلیس

Wrexham

United Kingdom

درباره شهررکسهام

شهررکسهام در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان رکسهام