والی

والس
انگلیس

Valley

United Kingdom

درباره شهروالی

شهروالی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان والی