یوسک

والس
انگلیس

Usk

United Kingdom

درباره شهریوسک

شهریوسک در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان یوسک