ترور

والس
انگلیس

Trevor

United Kingdom

درباره شهرترور

شهرترور در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ترور