تردگار

والس
انگلیس

Tredegar

United Kingdom

درباره شهرتردگار

شهرتردگار در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تردگار