تریرددار

والس
انگلیس

Trearddur

United Kingdom

درباره شهرتریرددار

شهرتریرددار در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تریرددار