تنبی

والس
انگلیس

Tenby

United Kingdom

درباره شهرتنبی

شهرتنبی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تنبی