تالسارنآ

والس
انگلیس

Talsarnau

United Kingdom

درباره شهرتالسارنآ

شهرتالسارنآ در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تالسارنآ