تال-ی-لین

والس
انگلیس

Tal Y Llyn

United Kingdom

درباره شهرتال-ی-لین

شهرتال-ی-لین در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان تال-ی-لین