سوانسی

والس
انگلیس

Swansea

United Kingdom

درباره شهرسوانسی

شهرسوانسی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سوانسی