ستپازید

والس
انگلیس

Stepaside

United Kingdom

درباره شهرستپازید

شهرستپازید در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستپازید