سآندرسفوت

والس
انگلیس

Saundersfoot

United Kingdom

درباره شهرسآندرسفوت

شهرسآندرسفوت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سآندرسفوت