رهایادر

والس
انگلیس

Rhayader

United Kingdom

درباره شهررهایادر

شهررهایادر در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان رهایادر