پولهلی

والس
انگلیس

Pwllheli

United Kingdom

درباره شهرپولهلی

شهرپولهلی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پولهلی