پرستین

والس
انگلیس

Presteign

United Kingdom

درباره شهرپرستین

شهرپرستین در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرستین