پرستاتین

والس
انگلیس

Prestatyn

United Kingdom

درباره شهرپرستاتین

شهرپرستاتین در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرستاتین