پاویس

والس
انگلیس

Powys

United Kingdom

درباره شهرپاویس

شهرپاویس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پاویس