پرتمادگ

والس
انگلیس

Porthmadog

United Kingdom

درباره شهرپرتمادگ

شهرپرتمادگ در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتمادگ