پرتکاول

والس
انگلیس

Porthcawl

United Kingdom

درباره شهرپرتکاول

شهرپرتکاول در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتکاول