پرت تالبت

والس
انگلیس

Port Talbot

United Kingdom

درباره شهرپرت تالبت

شهرپرت تالبت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرت تالبت