پنتیپریدد

والس
انگلیس

Pontypridd

United Kingdom

درباره شهرپنتیپریدد

شهرپنتیپریدد در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنتیپریدد