پنتیپول

والس
انگلیس

Pontypool

United Kingdom

درباره شهرپنتیپول

شهرپنتیپول در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنتیپول