پنتفان

والس
انگلیس

Pontfaen

United Kingdom

درباره شهرپنتفان

شهرپنتفان در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنتفان