پنتروید

والس
انگلیس

Ponterwyd

United Kingdom

درباره شهرپنتروید

شهرپنتروید در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنتروید