پنکادر

والس
انگلیس

Pencader

United Kingdom

درباره شهرپنکادر

شهرپنکادر در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنکادر