پنارت

والس
انگلیس

Penarth

United Kingdom

درباره شهرپنارت

شهرپنارت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پنارت