پمبرکشیر

والس
انگلیس

Pembrokeshire

United Kingdom

درباره شهرپمبرکشیر

شهرپمبرکشیر در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پمبرکشیر