پمبرک

والس
انگلیس

Pembroke

United Kingdom

درباره شهرپمبرک

شهرپمبرک در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پمبرک