پمبرک دکک

والس
انگلیس

Pembroke Dock

United Kingdom

درباره شهرپمبرک دکک

شهرپمبرک دکک در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پمبرک دکک