پمبری

والس
انگلیس

Pembrey

United Kingdom

درباره شهرپمبری

شهرپمبری در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پمبری