اولد کلوین

والس
انگلیس

Old Colwyn

United Kingdom

درباره شهراولد کلوین

شهراولد کلوین در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اولد کلوین