شمالیپ

والس
انگلیس

Northop

United Kingdom

درباره شهرشمالیپ

شهرشمالیپ در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شمالیپ