شمالی کرنلی

والس
انگلیس

North Cornelly

United Kingdom

درباره شهرشمالی کرنلی

شهرشمالی کرنلی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شمالی کرنلی