نیوتاون

والس
انگلیس

Newtown

United Kingdom

درباره شهرنیوتاون

شهرنیوتاون در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوتاون