نیوپرت

والس
انگلیس

Newport

United Kingdom

درباره شهرنیوپرت

شهرنیوپرت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوپرت