نیوپرت گونت

والس
انگلیس

Newport Gwent

United Kingdom

درباره شهرنیوپرت گونت

شهرنیوپرت گونت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیوپرت گونت