نفین

والس
انگلیس

Nefyn

United Kingdom

درباره شهرنفین

شهرنفین در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نفین