ناربرت

والس
انگلیس

Narberth

United Kingdom

درباره شهرناربرت

شهرناربرت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ناربرت