ملد

والس
انگلیس

Mold

United Kingdom

درباره شهرملد

شهرملد در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ملد