میلفرد هاون

والس
انگلیس

Milford Haven

United Kingdom

درباره شهرمیلفرد هاون

شهرمیلفرد هاون در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان میلفرد هاون