مرتیر تیدفیل

والس
انگلیس

Merthyr Tydfil

United Kingdom

درباره شهرمرتیر تیدفیل

شهرمرتیر تیدفیل در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مرتیر تیدفیل