منای بریدگ

والس
انگلیس

Menai Bridge

United Kingdom

درباره شهرمنای بریدگ

شهرمنای بریدگ در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان منای بریدگ