لانتریزانت

والس
انگلیس

Llantrisant

United Kingdom

درباره شهرلانتریزانت

شهرلانتریزانت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانتریزانت