لانروست

والس
انگلیس

Llanrwst

United Kingdom

درباره شهرلانروست

شهرلانروست در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانروست