لانیدلوس

والس
انگلیس

Llanidloes

United Kingdom

درباره شهرلانیدلوس

شهرلانیدلوس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانیدلوس